Метод изотопных индикаторов

Metoda znacznikowa
Badania prędkości przepływu fazy ciekłej i stałej metodą znacznikową polega na rejestracji pojawienia się znacznika na początku i na końcu odcinka pomiarowego rurociągu. Schemat pomiaru pokazany na rys.5, gdzie cyfry oznaczają: (1) sondy znacznikowe, (2) przekrój wprowadzanie znacznika do instalacji, (3) znakowane ziarno, (4) znakowana woda.
Zarejestrowane wielkości Ix(t) oraz Iy(t) wykorzystane są do dokładnego wyznaczenia pomiaru czasu przemieszczania się znakowanego składnika strumienia przez odcinek pomiarowy. Na schemacie instalacji pokazanej na rys.1 widać, że symbol „x” oznacza zaznaczone na czerwono sondy 5 lub 6, a symbol „y” sondy 6 lub 7 oraz odpowiadające im długości odcinków pomiarowych.

Метод изотопных индикаторов
Исследования скорости потока жидкой и твердой фазы методом изотопных индикаторов заключаются в регистрации появления индикатора в начале и в конце измерительного отрезка трубопровода. Схема измерения представлена на рис. 5, где цифры означают: (1) детекторы изотопов, (2) сечение ввода индикатора в установку, (3) помеченная гранула, (4) меченная вода.
Зарегистрированные величины Ix(t) и Iy(t) используются для точного определения времени перемещения помеченного компонента потока через измерительный отрезок. На схеме установки, показанной на рис. 1, видно, что символ «x» означает отмеченные красным детекторы 5 или 6, а символ «y» – детекторы 6 или 7, а также соответствующие им расстояния измерительных отрезков.


Автор:Карпенок Станислав Эдуардович
Дата:18.06.2014
Визитная карточка:Переводчик в России, Санкт-Петербург