Образец перевода: НУР-СИТИ

Идеально вписывающийся в бескрайние степные ландшафты, NUR-CITY – воплощение эстетических канонов современных казахстанцев, потомков древ-них номадов. Этот город мог возникнуть только в Казахстане, там, где суровый климат и окружающая среда выступают определяющим фактором развития ар-хитектурной мысли.
Гигантский стеклянный купол, накрывающий центральную часть города, – не только великолепное эстетическое зрелище, вызывающее в памяти белые юрты на пастбищах-джайляу. Сфера – наиболее грамотное решение с точки зрения функциональности и эргономики городского пространства в сложных климати-ческих условиях, устойчивости к холодам, перепадам температур, наледи, вет-рам и осадкам. Форма купола способствует естественной циркуляции воздуха в теплое время года без дополнительного кондиционирования.
Декор центральной площади – места массовых гуляний и встреч – представляет собой симметричный казахский орнамент, символизирующий вечный кругово-рот жизни, богатство и процветание рода человеческого под защитой Неба. Структура казахского орнамента упорядочивает и украшает городское про-странство, связывая воедино человека и Вселенную. Стилизованные решетки юрты – кереге – воплощены в декоре жилых и офисных
зданий. Прозрачный исполинский купол города, напоминающий одновременно ханский шатер или белую юрту новобрачных, венчает шанырак – святой для каждого казаха символ отчего дома, предков и родной земли. В плане NUR-CITY представляет собой звезду, что обозначает в исламском искусстве обра-щение к Всевышнему.

Ұшы-қиыры жоқ далалық ландшафттармен тамаша үйлесетін NUR-CITY – ежелгі номадтардың ұрпағы саналатын бүгінгі қазақстандықтардың эстетикалық қағидаларының іске асырылуы. Бұл қала қатты ауа райы мен қоршаған орта архитектуралық ой дамуының айқындаушы факторы болып шығатын Қазақстанда ғана пайда болуы мүмкін еді.
Қаланың орталық бөлігін бүркейтін алып шыны кұмбез – жайлаулардағы ақ киіз үйлерді еске түсіретін тамаша эстетикалық көрініс қана емес. Сфера – күрделі ауа райы жағдайларында қала кеңістігіңің функционалдығы және эргономикасы, суыққа, температураның құламасына, жер асты суларының көтеріліп мұздауына, желдерге және жауын-шашындарға төзімділігі жағынан ең сауатты шешім. Күмбездің пішіні жылдың жылы мезгілінде қосымша кондиционерлеуді керек қылмай, табиғи ауа айналымына мүмкіндік туғызады.
Орталық алаңының декоры – бұқаралаық серуен және кездесу орындары – мәңгілік өмір айналымын, адам ұрпағының Аспан қорғауы астындағы байлығы мен өркендеуін бейнелеуші симметриялық қазақ ою-өрнегін ұсынады. Қазақ ою-өрнегінің құрылымы адам мен Дүн-дүниені біріктіріп қала кеңістігін реттейді және безендіреді. Киіз үйдің стильге салынған сүйектері, яғни керегелері- тұрғын үйлер мен офис ғимараттары декорында бейнеленген.
Қаланың бір уақытта хан шатырын, не жас жұбайлардың ақ киіз үйін еске түсіретін дәу мөлдір күмбезі, әрбір қазақ үшін қара шаңырақ, ата-бабасы және туып өскен жерінің киелі символы болып табылатын шаңырақпен аяқталған. Жоспарда NUR-CITY ислам өнерінде Алла тағаллаға жүгінуді білдіретін жұлдыз болып көрінеді.


Автор:Раматова Наргиза Исмаиловна
Дата:10.11.2009
Визитная карточка:Переводчик в Узбекистане, Ташкент