образец перевода с венгерского на русский язык (выдержка из договора)

1.) A díjak nettó összegben kerülnek meghatározásra. Amennyiben a mindenkor hatályos ÁFA tv. szerint az adott szolgáltatás ÁFA-köteles, abban az esetben a nettó díjon felül a mindenkor hatályos mértékű ÁFA-t is köteles a Megbízó megfizetni.

Megbízó kötelezettsége az árutovábbítás szabályszerű befejezése és annak igazolása a Vámügynökség felé. Vámügynökség a nyújtott garanciát akkor tekinti felszabadítottnak, ha:
- TC32 egyedi garanciajegy esetén az alábbi feltételek együttesen teljesülnek:
o az árutovábbítás az NCTS-ben 100%-ban kivezetésre kerül, vagy
o a rendeltetési vámhivatal által, „Alternatív igazolás” záradékkal ellátott árutovábbítási kísérőokmány példányát eredetben vagy a vámhivatal által hitelesített másolatban a Vámügynökségnek átadja; és
o a rendeltetési vámhivatal által lepecsételt, keltezéssel ellátott és aláírt TC11 bemutatási igazolás eredeti példányát a Vámügynökségnek átadja.
- kezesség esetén: a kezességi nyilatkozat ügyfél példányát a vám- és pénzügyőri hivatalnak záradékával, a kezesség felszabadítását igazoló, keltezéssel, aláírásával és bélyegzőlenyomattal ellátott eredeti példányát a Vámügynökségnek átadja.

Megbízó a Vámügynökség szolgáltatásait az általa nyújtott garanciát, kezességet kizárólag a saját vámeljárásában, mint főkötelezett veheti igénybe. Felek megegyeznek abban, hogy a TC 32 – egyedi garanciajegyek és a Kezességi Nyilatkozatok minden esetben átadás – átvételi bizonylat kiállításával kerülnek kiadásra, illetve bevételezésre. A Vámügynökség által már – gyárilag - aláírt és lepecsételt TC 32 okmányokat és Kezességi Nyilatkozatokat a jelen szerződés alapján a Vámügynökségtől történő átvétellel egyidejűleg a Megbízó a főkötelezetti résznél lebélyegezi és cégszerűen vagy meghatalmazás benyújtásával egyidejűleg meghatalmazott útján aláírja. A Megbízó által aláírt és lepecsételt okmányokról a Vámügynökség másolatot készít magának.

2.) Тарифы указываются в сумме-нетто. В случае если согласно действующему закону о НДС указанная услуга относится в разряд облагаемых НДС, Доверитель обязан оплатить сверх чистой суммы тарифа действующую ставку НДС

Обязанностью Доверителя является перемещение товара по всем правилам и подтверждение данного факта для Таможенного агентства. Таможенное агентство считает гарантию освобождённой, если:
- для индивидуальной гарантии TC32 будут выполнены совместно следующие условия:
o транзит на 100% выведен из системы NCTS, или
o в Таможенное агентство будет предоставлен оригинал, либо заверенная таможней копия сопроводительного документа с пометкой таможни назначения «Альтернативный сертификат», и
o в Таможенное агентство будет предоставлен оригинал TC11, уведомления подтверждающего прибытие груза, с проставленной датой, подписью и печатью таможни назначения.
- для поручительства: в Таможенное агентство будет предоставлен оригинал поручительского заявления, выданный заказчику, с заключением Таможенного и акцизного управления, проставленной печатью, датой и подписью подтверждающими освобождение поручительства.

Доверитель имеет право воспользоваться предоставляемыми Таможенным агентством услугами, гарантией или поручительством исключительно для собственных таможенных процедур в качестве Главного ответственного. Стороны договариваются о том, что при каждой передаче индивидуальных гарантий ТС 32 и Заявлений поручительства оформляется сертификат сдачи-приёмки. Согласно данному договору Доверитель или уполномоченное лицо одновременно с предоставлением уполномочивающей доверенности подписывает и проштамповывает в графе - главный ответственный, уже изначально подписанные и проштампованные Таможенным агентством документы ТС 32, во время получения данных документов в Таможенном агентстве. Таможенное агентство снимает для себя копии с подписанных и проштампованных Доверителем документов.


Автор:Петрова Елена Сергеевна
Дата:03.07.2013
Визитная карточка:Переводчик в Венгрии, Хевиз