Образец перевода контракта

5. ПЕРЕХОД ДОЛИ В УСТАВНОМ ФОНДЕ ОБЩЕСТВА
5.1. Участник Общества вправе продать или иным образом произвести отчуждение своей доли (части доли) в уставном фонде Общества одному или нескольким участникам Общества или самому Обществу. Допускается отчуждение участником своей доли (части доли) третьим лицам по единогласному решению общего собрания участников Общества.
Доля участника в уставном фонде Общества может быть отчуждена до полной ее оплаты лишь в той части, в которой она уже оплачена.
5.2. Участники Общества пользуются преимущественным правом покупки доли (части доли) участника в уставном фонде Общества пропорционально размерам своих долей в уставном фонде Общества.
По решению Общего собрания участников Общества, принятого единогласно, приобретение доли в уставном фонде Общества осуществляется в ином согласованном участниками Общества порядке и долях в уставном фонде Общества.
5.3. Участник Общества, намеренный продать свою долю (часть доли) в уставном фонде Общества, обязан письменно уведомить (путем направления заказного письма или вручения лично под роспись) остальных участников Общества о намерении продать свою долю (часть доли) в уставном фонде Общества. Уведомление о намерении продать долю (часть доли) в уставном фонде Общества должно содержать сведения о цене отчуждаемой доли, форме и сроках ее оплаты, а также иные условия продажи по усмотрению участника, направляющего уведомление.
5.4. Участник (участники) Общества, намеренный реализовать свое право преимущественного приобретения доли (части доли) участника в уставном фонде Общества обязан в течение 20 календарных дней с даты получения уведомления о продаже доли (части доли) в уставном фонде Общества письменно известить о своем намерении участника, осуществляющего продажу, а также остальных участников Общества. Отсутствие надлежащим образом направленного извещения от участника Общества о намерении реализовать свое право преимущественного приобретения доли (части доли) участника в уставном фонде считается отказом от права преимущественного приобретения.
5.5. Уступка участниками Общества преимущественного права приобретения доли (части доли) в уставном фонде Общества, не допускается.5. Przejście udziałów w kapitale zakładowym Spółki
5.1. Wspólnik Spółki ma prawo sprzedać lub innym sposobem przeprowadzić wywłaszczenie swojego udziału (części udziału) w kapitale zakładowym Spółki jednemu lub kilkorgu partnerów Spółki lub samej Spółce. Pozwala się na wywłaszczenie swojego udziału (części udziału) osobom trzecim po jednogłośnej decyzji na walnym zgromadzeniu partnerów Spółki.
Udział partnera w kapitale zakładowym Spółki może być wywłaszczony w tej części, w której on już był opłacony.
5.2. Wspólnicy Spółki mają prawo pierwokupu udziałów (części udziałów) wspólnika w kapitale zakładowym Spółki proporcjonalnie do swoich udziałów w kapitale zakładowym.
Zgodnie z decyzją Walnego Zgromadzenia wspólników Spółki, przyjętą jednogłośnie, nabycie udziałów w kapitale zakładowym Spółki realizuje się w innym, przyjętym przez wspólników Spółki trybie i udziałach w kapitale zakładowym Spółki.
5.3. Wspólnik Spółki, zamierzający sprzedać swój udział (część udziału) w kapitale zakładowym Spółki, zobowiązany jest do tego, by pisemnie zawiadomić (wysyłając list polecony lub wręczając go osobiście do podpisu) pozostałych wspólników Spółki o zamiarze sprzedaży swojego udziału (części udziału) w kapitale zakładowym. Zawiadomienie o zamiarach sprzedaży udziału (części udziału) w kapitale zakładowym Spółki powinno zawierać dane o cenie wywłaszczonych udziałów, sposobie i terminach zapłaty, a także o innych warunkach sprzedaży według uznania wspólnika, kierującego zawiadomienie.
5.4. Wspólnik (wspólnicy) Spółki, zamierzający wykorzystać swoje prawo do pierwokupu udziału (części udziału) wspólnika w kapitale zakładowym Spółki zobowiązany jest w przeciągu 20 kalendarzowych dni od daty otrzymania zawiadomienia o sprzedaży udziału (części udziału) do tego, by pisemnie powiadomić o swoich zamiarach wspólnika, podejmującego się sprzedaży, a także pozostałych wspólników Spółki. Brak odpowiednio skierowanego zawiadomienia od wspólnika Spółki o zamiarze wykorzystania swojego prawa do pierwokupu udziału (części udziału) wspólnika uważa się za rezygnację z prawa do pierwokupu.
5.5. Nie dopuszcza się do ustępstw ze strony wspólników Spółki na rzecz prawa do pierwokupu udziału (części udziału) w kapitale zakładowym.Автор:Журавович Юрий Адольфович
Дата:28.06.2009
Визитная карточка:Переводчик в Беларуси, Могилев