Образец перевода с румынского на русский

Mostra de traducere din limba Rusă în limba Română

În caz de anulare a atribuţiilor din prezenta procură, ne asumăm responsabilitatea de a înştiiţa în scris toate organele şi instituţiile interesate, la rândul său şi pe mandatar, asupra încetării atribuţiilor sale şi ne asumăm toate consecinţele care pot exista, în cazul în care nu vom proceda astfel. De asemenea, ne obligăm să înştiinţăm persoana împuternicită asupra tuturor modificărilor care pot suferi prezentele atribuţii.
Mandatarul nostru este responsabil pentru toate acţiunile pe care le va întreprinde, care pot fi corelate cu atribuţiile prezentului mandat, conform cu Art. 1539 din Codul Civil.

Образец перевода с русского на румынский

В случае аннулирования настоящих полномочий мы берём на себя ответственность письменно уведомлять все заинтересованные органы и учреждения, в том числе уполномоченное лицо об окончании данных полномочий, и берём на себя полную ответственность в том случае если мы не сделали это. Также, обязуемся уведомлять уполномоченное лицо о любых измененмях настоящих полномочий.
Наш Представитель несёт ответственность за все действия, вытекающие из данных полномочий согласно Статье 1539 Гражданского Кодекса.


Автор:Урик Анка
Дата:02.12.2012
Визитная карточка:Переводчик в Румынии, Яссы