Образец перевода технического текста с польского на русский

Предварительные подготовительные работы
Цоколь, служащий для укладки облицовочного кирпича, может иметь разную высоту. Для определения разницы высот следует установить самый высокую точку цоколя при помощи нивелира или шланговой горизонтали и над этой точкой, на высоте 1 м от нее, нанести на внутренней стене нивелирный репер. Эта метровая точка будет нанесена на каждом углу здания.
Когда теперь мы измерим расстояние между верхней гранью цоколя и метровыми точками, может оказаться, что на одном углу мы получили значение 1,01 м, а на другом – 1,03 м. Чтобы избежать трудоемкого выравнивания первого слоя кирпича, поступайте, пожалуйста, следующим образом: каждая стена должна быть подготовлена отдельно.
Натяните, пожалуйста, строительную веревку от одной нулевой точки до другой и точно измерьте вниз расстояние 1 м к цоколю, это нужно сделать на расстоянии около 3 м.
При помощи стальных гвоздей закрепите доску нужной длины вдоль цоколя так, чтобы верхняя грань доски закрыла (вместила) обозначенные точки. Уплотнительный рубероид должен быть предварительно поднят. Цоколь нужно тщательно очистить, аккуратно заполнить раствором и разгладить при помощи верхней грани доски. Таким же образом поступают и с другими стенами. Поступая выше описанным способом, получается совершенно простой цоколь для стены из клинкерного кирпича.
При кладке наружной облицовочной стены важно чистое и старательное выполнение. Прежде чем мы начнем делать котлован, нужно измерить все углы здания и обозначить их при помощи веревочных подмостей.Wstępne prace przygotowawcze
Cokół służący do ułożenia cegły licowej może mieć różne wyso¬kości. W celu określenia różnic wysokości należy ustalić najwyż¬szy punkt cokołu za pomocą ni¬welatora lub poziomicy wężowej i nad tym punktem, na wysokości 1 m od niego nanieść reper niwe¬lacyjny na ścianie wewnętrznej. Ten metrowy punkt zostanie na¬niesiony na każdym narożniku budynku.
Kiedy teraz zmierzymy odległości pomiędzy górną krawędzią coko¬łu a punktami metrowymi może się okazać, że na jednym naroż¬niku otrzymamy wartość 1,01 m., a na innym -1,03 m. Aby uniknąć czasochłonnego wyrównywania pierwszej warstwy cegieł, proszę postępować w następujący spo¬sób: każda ściana powinna być przygotowywana oddzielnie.
Proszę naprężyć sznurek murarski od jednego zerowego punktu do drugiego i zmierzyć dokładnie w dół odległość 1 m do cokołu, na¬leży to zrobić w odstępach około 3m.
Proszę przymocować za pomocą stalowych gwoździ odpowiednio długą deskę wzdłuż cokołu tak, aby górna krawędź deski zam¬knęła (objęła) zaznaczone punkty. Papa uszczelniająca powinna być wcześniej podniesiona. Cokół należy dokładnie oczyścić, nawilżyć, wypełnić dokładnie zaprawą i wy¬gładzić za pomocą górnej krawę¬dzi deski. W ten sam sposób po¬stępuje się przy każdej ścianie. Postępując w wyżej opisany spo¬sób otrzymuje się zupełnie prosty cokół dla muru z cegły klinkiero¬wej.
Przy murowaniu zewnętrznej ścia¬ny licowej ważne jest czyste i sta¬ranne wykonanie. Zanim zaczniemy wykonywać wykop, należy zmierzyć wszystkie narożniki bu¬dynku i zaznaczyć je za pomocą rusztowania sznurowego.


Автор:Журавович Юрий Адольфович
Дата:28.06.2009
Визитная карточка:Переводчик в Беларуси, Могилев