Образец перевода части контракта

11. Форс-мажор
11.1. Ни одна из сторон не будет нести ответственность за полное или частичное невыполнение своих обязательств, если невыполнение является результатом наводнения, землетрясения и других стихийных бедствий или военных действий, возникших после заключения контракта.
Стороны освобождают от ответственности за невыполнение обязательств также запрет правительства, парламента, других государственных органов за совершение действий, воздействующих на содержание обязательств.
11.2. Если любое из указанных обстоятельств непосредственно повлияло на выполнение обязательств в срок, указанный в контракте, этот срок пропорционально передвигается на время действия соответствующего обстоятельства.
11.3. Сторона, для которой возникла невозможность выполнения обязательств, должна немедленно (в срок, не позднее, однако, 10 дней с момента их наступления и прекращения) в письменной форме сообщить другой стороне о наступлении, предусматриваемом сроке действия и прекращении выше указанных обстоятельств.
Представленные в сообщении факты должны быть подтверждены Торгово-промышленной палатой соответствующей страны.
Несообщение или сообщение, выполненное после срока, лишает сторону права ссылаться на любое выше указанное обстоятельство, как на основание, освобождающее от ответственности за невыполнение обязательств.
11.4. Если невозможность полного или частичного выполнения обязательства будет существовать свыше трех месяцев, «Покупатель» будет иметь право расторгнуть контракт целиком или частично без обязанности покрытия убытков (в частности, расходов) «Продавца».


11. Siła wyższa
11.1. Żadna ze stron nie będzie ponosiła odpowiedzialności za pełne lub częściowe niewykonanie swoich zobowiązań, jeśli niewykonanie jest skutkiem powodzi, pożaru, trzęsienia ziemi i innych klęsk żywiołowych lub działań wojennych, powstałych po zawarciu kontraktu.
Strony zwalnia od odpowiedzialności za niewykonanie zobowiązań również zakaz rządu, parlamentu, innych organów państwowych na dokonanie działań, składających się na treść zobowiązań.
11.2. Jeżeli każda z wymienionych okoliczności bezpośrednio oddziałało na wykonanie zobowiązań w terminie wyznaczonym w kontrakcie, termin ten proporcjonalnie przesuwa się o czas działania odpowiedniej okoliczności.
11.3. Strona, dla której powstała niemożliwość wykonania zobowiązań, musi natychmiast (nie później jednak niż w terminie 10 dni od chwili ich nadejścia i zaprzestania) w formie pisemnej zawiadomić drugą stronę o nadejściu, przewidywanym terminie działania i zaprzestania wyżej wymienionych okoliczności.
Przedstawione w zawiadomieniu fakty muszą być potwierdzone przez Izbę Handlowo-Przemysłową odpowiedniego kraju.
Niezawiadomienie łub zawiadomienie dokonywane po terminie pozbawia stronę prawa powoływania się na każdą powyższą okoliczność jako na podstawę zwalniającą od odpowiedzialności za niewykonanie zobowiązań.
11.4. Jeżeli niemożliwość pełnego łub częściowego wykonania zobowiązania będzie istnieć ponad trzy miesiące, „Kupujący” będzie miał prawo rozwiązać kontrakt w całości lub częściowo bez obowiązku pokrycia strat ( między innymi wydatków) „Sprzedającego”.Автор:Журавович Юрий Адольфович
Дата:28.06.2009
Визитная карточка:Переводчик в Беларуси, Могилев