Образец перевода: УСТАВ

V.ИМУЩЕСТВО И СРЕДСТВА
5.1. Имущество предприятия состоит из основных и оборотных средств, а также других оборотных средств, учитываемых на самостоятельном балансе Предприятия.
5.2. Средствами, образующими имущество предприятия, являются:
-доходы, полученные от продажи продукции и товаров, выполнения работ и оказания услуг, а также от другой хозяйственной деятельности;
- кредиты банков и других займодателей;
- доходы, полученные от ценных бумаг и предпринимательской деятельности;
- финансовые и материальные средства собственника;
- другие средства, не противоречащие действующему законодательству.

V. МҮЛІК ЖӘНЕ ҚАРЖЫЛАР

5.1. Кәсіпорнының мүлкі негізгі және айналым қаржыларынан тұрады, сонымен қатар бағасы Кәсіпорнының дербес балансында бейнеленген басқа мәміледе болған қаржылардан тұрады.
5.2. Кәсіпорны мүлкін қалыптастыратын қаржылар төменде көрсетілген:
- өнімдер мен тауарлар сату, жұмыс орындау және қызмет көрсету қорытындысында, сонымен қатар басқа шаруашылық қызметтерінен алынған табыстар;
- банк және басқа қарыз берушілердің несиелері;
- бағалы қағаздар мен кәсіпкерлік қызметінен түскен табыстар;
- меншік иесінің қаржылық және материалдық үлестері;
- өтеусіз алынған қаржылар, ұйымдар, кәсіпорындары және азаматтардың қайырымдылық жарналары;
- қолданылып жүрген заңдарға қайшы келмейтін басқа қаржылар;


Автор:Раматова Наргиза Исмаиловна
Дата:10.11.2009
Визитная карточка:Переводчик в Узбекистане, Ташкент