Productionsbibel / Библия постановки

«Парламент» - это юмористические дебаты, которые, прежде всего, нацелены на людей от 15 до 59 лет. Это юмористическая программа, которая является пародией на долгую политическую перебранку и построена на более или менее спонтанной игре и ответах участвующих комиков. Комики поделены на две партии, красную и синюю, в соответствии с традиционными политическими цветами. Программа является шведской версией формата «Если бы я руководил миром» (If I ruled the world), созданного компанией «Хэт Трик Продакшнз»

Ведущий программы сидит между двумя партиями. Каждая партия представлена двумя комиками. В различных раундах обсуждаются и дебатируются текущие события и «актуальные» личности, как политического, так и неполитического плана. Так как программа записывается по пятницам и транслируется по воскресеньям, она наполнена свежими новостями, что делает её содержание актуальным. Зачастую зритель слышал или читал о том, что дискутируется, и это повышает её развлекающий эффект.

Ведущий программы

Ведущий программы «Парламент» управляет дебатами между двумя партиями и подобно модератору ведёт программу, задавая вопросы и «ставя к стенке». Он оглашает начало раундов, сообщая при этом об актуальных новостях, которые иногда презентуются на фотоснимках (в зависимости от того, какой это раунд). Ведущий программы ведёт игру и является тихим островком в бушующем море юмора, центром спокойствия, контрастирующим с буйными характерами участников программы. Ведущий программы является своего рода представителем зрителей. В то же время ведущий программы ответственен за предоставление слова обеим сторонам, он также общается с участниками программы или утихомиривает их посредством вопросов и комментариев по необходимости. Ведущий программы также волен смеяться над шутками участников программы. Лучше уж заразительный смех, чем каменная физиономия.

Parlamentet är ett panelhumorprogram som framförallt vänder sig till målgruppen 15-59 år. Det är ett humorprogram som är en parodi av politiskt käbbel, byggt på mer eller mindre spontana utspel och svar från medverkande komiker. Komikerna är uppdelade i två partier, rött och blått efter de traditionella politiska färgerna. Programmet är en svensk version av formatet "If I Ruled the World" som skapats av Hat Trick Productions.

I panelen sitter en programledare i mitten med ett parti på varje sida. Varje parti representeras av två komiker. Aktuella händelser och personer diskuteras, både politiska och ickepolitiska och debatteras i olika ronder. Eftersom programmet spelas in på fredagen och sänds på söndagen består programmet av färska nyheter, vilket gör att innehållet alltid känns aktuellt. Tittaren har ofta hört eller läst om det som diskuteras, vilket ökar underhållningsfaktorn.

Programledaren

Parlamentets programledare styr debatten mellan de två partierna, och driver programmet genom att ifrågasätta och ställa mot väggen likt en moderator. Han påar ronderna utifrån aktuella nyheter som ibland är bildsatta (beroende på vilket rond det är). Programledaren leder lekarna och är det lugna navet i den humoristiska stormen, den normala mittpunkten som panelmedlemmarnas skruvade karaktärer kontrasterar mot. Programledaren blir något av en representant för tittarna. Samtidigt är det programledarens ansvar att fördela ordet och att driva på eller lugna ner panelmedlemmarna med frågor och kommentarer när det behövs. Programledaren är också fri att skratta åt roligheterna från panelmedlemmarna. Hellre ett smittande skratt än ett professionellt stenansikte.


Автор:Божко Сергей Александрович
Дата:11.03.2010
Визитная карточка:Переводчик на Украине, Киев