Общие условия договора,перевод с голландского на русский

4. Aansprakelijkheid van de reisorganisator
Nostalgic staat in het kader van de verantwoordelijkheid van een goede koopman borg voor de juistheid van de aangegeven reisprestaties en een goede afhandeling van de reis. Voor vervoer met externe dienstverleners (bijv. bus, schip) gelden de voorwaarden van de desbetreffende vervoersmaatschappij. Bij annulering van een reis wegens overmacht behoudt Nostalgic het recht op een passende vergoeding voor de reeds geleverde diensten en voor diensten die noodzakelijk zijn voor beëindiging van de reis. De contractuele aansprakelijkheid van Nostalgic voor schade, die niet geldt als lichamelijk letsel, is beperkt tot maximaal driemaal de reissom, voor zover de schade voor de reiziger niet is ontstaan door opzet of grove nalatigheid, of voor zover Nostalgic uitsluitend door de schuld van een dienstverlener verantwoordelijk is voor schade die ontstaat voor de reiziger.

Voor alle schadeclaims jegens Nostalgic op grond van een onrechtmatige daad die niet is te wijten aan opzet of grove nalatigheid, is Nostalgic bij materiële schade aansprakelijk tot het drievoudige van de reissom. Het maximale aansprakelijkheidsbedrag geldt telkens per reiziger en per reis. Nostalgic is niet aansprakelijk voor een gebrekkige of niet-verlening van diensten, die slechts als externe diensten worden geboden en die in de reisbeschrijving uitdrukkelijk zijn aangegeven als diensten van derden.
Een schadeclaim tegen Nostalgic is in dit opzicht uitgesloten. Indien Nostalgic de functie van contractuele luchtvaartmaatschappij vervult, is wat betreft de aansprakelijkheid de luchtverkeerswet in combinatie met de internationale verdragen van Warschau, Den Haag, Guadelajara en Montreal van toepassing. Op grond van deze verdragen is de aansprakelijkheid van de luchtvaartmaatschappij in de regel beperkt tot dood of lichamelijk letsel alsmede verlies en beschadiging van bagage. Voor zover Nostalgic in andere gevallen dienstverlener is, komt de aansprakelijkheid van Nostalgic overeen met de hiervoor geldende bepalingen. Indien Nostalgic bij scheepsreizen de functie van contractuele reder vervult, is wat betreft de aansprakelijkheid het HGB (Wetboek van Koophandel) en het BinSchiffG (Verdrag Binnenscheepvaart) van toepassing. De reisdeelnemer is verplicht om er bij gebrekkige of niet-verlenging van diensten aan mee te werken eventuele schade te voorkomen of beperkt te houden. De reiziger is met name verplicht zijn klachten onmiddellijk in te dienen bij de plaatselijk aanwezige reisleiding. Deze heeft de taak om de klacht, voor zover mogelijk, te verhelpen. Laat een reiziger opzettelijk na een gebrek te vermelden, dan kan deze geen aanspraak maken op een vergoeding.

5. Aansprakelijkheid van de reisdeelnemer
De reisdeelnemer neemt op eigen risico deel aan de reis. Hij krijgt instructies over het gebruik van het voertuig en is zelf verantwoordelijk voor het in acht nemen van het verkeersreglement en alle wettelijke voorschriften. Bij ongevalschade door eigen schuld en bij andere schade aan voertuigen van Nostalgic geldt voor de reisdeelnemer een eigen risico (1.000.- euro per schadegeval), het staat de deelnemer vrij om een persoonlijke aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten. De reisdeelnemer is volledig aansprakelijk wanneer hij de schade met opzet of door grove nalatigheid heeft veroorzaakt, wanneer de schade is ontstaan doordat hij door alcohol- of drugsgebruik niet in staat was een voertuig te besturen, wanneer hij na een ongeluk is doorgereden of bij aantoonbaar ondeskundig gebruik van het/de voertuig/voertuigen van Nostalgic.

6. Annulering/omboeking
Nostalgic adviseert u een annuleringsverzekering af te sluiten. Bij annulering voor de 90e dag voor het begin van de reis wordt 50 euro verwerkingskosten in rekening gebracht. Daarna bedragen de annuleringskosten 60% van de bevestigde reissom. Bij annulering vanaf 14 dagen voor het begin van de reis bedragen de annuleringskosten 90% van de reissom. Het staat de deelnemer vrij aan te tonen dat naar aanleiding van de annulering voor Nostalgic geen of een wezenlijk lagere schade is ontstaan dan het in rekening gebrachte bedrag. De reisdeelnemer kan beslissen dat een andere (vervangende) persoon zijn rechten en plichten uit de reisovereenkomst overneemt. Nostalgic kan weigeren hiervoor toestemming te verlenen, wanneer daarvoor belangrijke redenen zijn (bijv. omdat er niet twee eenpersoonskamers beschikbaar zijn i.p.v. een tweepersoonskamer). Er kan geen aanspraak worden gemaakt op een vergoeding voor het niet gebruiken van diensten. Dit geldt met name voor het niet op tijd aanwezig zijn voor het begin van de reis, of het voortijdig beëindigen van de reis. In dit geval behoudt Nostalgic zich het recht voor eventueel ontstane meerkosten (bijv. voor een extra transfer) afzonderlijk in rekening te brengen.

4. Ограничение ответственности туроператора.
Фирма Ностальжик несет ответственность за точность предоставления указанных в договоре туристических услуг и благополучное проведение тура. При предоставлении транспортных услуг внешними поставщиками (например автобус, корабль) действуют правила, оговоренные в условиях предоставления услуг самих поставщиков.
При аннулировании тура вследствие возникновения форс-мажорных обстоятельств (обстоятельств непреодолимой силы) Фирма Ностальжик оставляет за собой право на удержание суммы в качество компенсации за уже предоставленные услуги и услуги необходимые для завершения тура.
Оговоренные контрактом условия возмещения ущерба Фирмой Ностальжик, не предусматривающие случаев телесного повреждения, и ограничивают выплату возмещения ущерба максимальной суммой не превышающей трехкратной стоимости тура, в случаях если ущерб, нанесенный туристу, не был причинен умышленно или по причине грубой халатности, либо в случаях, когда Фирма Ностальжик несет ответственность за ущерб причиненный туристу , исключительно по вине туроператора.
Во всех случаях предъявления требования о возмещении ущерба, причиненного противоправными действиями Фирмы Ностальжик, не имеющих умышленного характера или не совершенных по причине грубой халатности, Фирма Ностальжик несет ответственность за возмещение материального ущерба в размере суммы, не превышающей троекратной стоимости тура. Возмещение материального ущерба в максимальном размере всегда исчисляется на одного туриста и за один тур. Фирма Ностальжик не несет ответственности за недоброкачественный или непредоставленный сервис, не оказываемый во время тура самой Фирмой Ностальжик и ясно обозначенный в описании тура как сервис предоставляемый третьими лицами. В этом случае предъявление требования о возмещении ущерба в отношении Фирмы Ностальжик не рассматривается. В случае вынужденного исполнения Фирмой Ностальжик службы оговоренной в договоре авиакомпании по отношению к условиям возмещения ущерба вступают в силу международный закон о воздушном сообщении, а так же Варшавское, Гаагское и Монтреальское соглашения. На основе данных соглашений авиакомпания несет ответственность за причинение вреда жизни и здоровью туриста, а так же за потерю и порчу багажа. В тех случаях, когда Фирма Ностальжик сама является поставщиком услуг фирма также несет ответственность на основе правил, оговоренных выше. В тех случаях, когда Фирма Ностальжик во время морских путешествий исполняет обязанности спасательной компании, обозначенной в контракте, степень ответственности Фирмы основывается на правилах прописанных в Коммерческом кодекс Германии (HGB) и Кодекса Внутреннего Водного Транспорта Германии (BinSchiffG). В свою очередь, в случаях недостаточного предоставления услуг, либо не оказания услуг, Турист обязан содействовать действиям Фирмы в предупреждении, а так же в ограничении нанесения возможного ущерба. Туристу вменяется в обязанность незамедлительно сообщать о своих жалобах ответственному за проведение тура, в обязанности которого входит скорейшее оказание помощи туристу. Турист намеренно умалчивающий о своих жалобах лишается права на возмещение ущерба.
5. Ответственность участника поездки.
Участник поездки отправляется в поездку на свой страх и риск. Он получает инструкции по управлению транспортным средством и впоследствии несет ответственность за соблюдение правил дорожного движения и всех положений действующего законодательства. В случае причинения ущерба, вызванного ДТП, происшедшего по собственной вине и в других случаях причинения ущерба транспортному средству компании Ностальжик, для участника поездки, путешествия действует нестрахуемый минимум (страховочная франшиза) на сумму 1000 евро за каждый случай повреждения. Участник поездки имеет право заключить договор о личном страховании гражданской ответственности. Участник полностью ответственен за умышленно причиненный ущерб или ущерб, причиненный в результате небрежности, или в случае, когда участник был не в состоянии управлять транспортным средством в результате пребывания в состоянии алкогольного опьянения, или под воздействием наркотиков, или же когда в момент возникновения несчастного случая он скрылся с места происшествия, или же в случае небрежного использования транспортного средства (средств) компании Ностальжик.
6. Аннулирование поездки, внесение изменений в договор.
Ностальжик советует вам заключить страховку на случай аннулирования заказа. В случае аннулирования поездки за 90 дней до даты предполагаемой поездки, с вас будет удержаны административные расходы в размере 50 евро. При отказе от тура за 90 и менее дней до начала поездки сумма удержания составит 60% от всей стоимости поездки. При ликвидации менее чем за 14 дней до начала поездки сумма удержания составит 90% от стоимости поездки. Клиент имеет право доказывать, что нанесенный туроператору ущерб в результате отказа клиента от поездки в действительности является меньшим, чем указанная сумма. Клиент имеет право передать другому, замещающему его лицу, свои права и обязанности, прописанные в настоящем договоре. Ностальжик, в этом случае, имеет право не дать своего согласия, если на то имеются объективные причины, например невозможность предоставить два одноместных номера, вместо одного двухместного. Клиент не имеет право требовать компенсацию за неиспользованные услуги, в частности, в случае опоздания к началу поездки или преждевременного прерывания поездки. В этом случае Ностальжик оставляет за собой право выставить отдельный счет за дополнительные расходы (например, дополнительный трансферт).


Автор:Олде Кейзер - Запевалова Ольга Александровна
Дата:03.02.2015
Визитная карточка:Переводчик в Нидерландах, Алмело