Описание компании (отрывок из брошюры ) - перевод с русского на азербайджанский

Дорогие Друзья!
Компания **** является независимым сертификационным органом, а также организацией по проведению испытаний и инспекций третьей стороны, которая была создана в 1991 году в качестве “Международно Признанной Инспекционной Компании” со стороны Фонда индустриализации для развивающихся стран (Фонд созданный Датским правительством) при технической поддержке ****, которая является членом Датской Академии Технических Наук.
Деятельность нашей компании включает полный комплекс сертификационных, инспекционных и тренинговых услуг в таких сферах, как:
• Сертификация по ISO Стандартам (ISO 9001:2008; ISO 14001; OHSAS 18001; ISO 22000; ISO 17025 – акредитация лабораторий и др.);
• Инспекция и Контроль за качеством, Инспекции и Аудит Третьей стороны; Периодическая Инспекция;
• Проведение испытаний (разрушающие и неразрушающие испытания);
• Метрология и Калибрация;
• СЕ Маркировка;
• а также в сфере тренингов по всем вышеуказанным направлениям.
Компании S&Q Mart получила аккредитации по следующим направлениям:
• Проведение Инспекций Третьей стороны (Класс “А”) в соответствии с ISO 17020;
• Сертификация Систем Менеджмента в соответствии с ISO 17021;
• Лаборатория по проведению Калибрации в соответствии с ISO 17025;
Также, S&Q Mart является Уполномоченным Органом (Нотифицированным Органом) по следующим Директивам ЕвроСоюза с регистрационным номером no. 2159:
• 97/23/ЕС – Оборудование, работающее под Давлением;
• 92/42/ЕЕС – Бойлеры Горячей воды;
• 2009/142/ЕС (ех-90/396/ЕЕС) – Приборы Горючего Газового Топлива;
• 2009/105/ЕС (ех-87/404/ЕЕС) – Простые Сосуды Давления.
*

Əziz Dostlar!
** şirkəti 1991-ci ildə Danimarka Texniki Elmlər Akademiyasının üzvü olan FORCE Technology-nin texniki dəstəyi ilə İnkişaf etməkdə olan Ölkələrin Sənayeləşdirilməsi Fondu tərəfindən (Danimarka hökumətinin yaratdığı Fond) “Beynəlxalq Tanınmış Təftiş Şirkəti” qismində yaradılmış müstəqil sertifikatlaşdırma orqanı, eləcə də tərəfsiz sınaqlar və təftişlərin keçirilməsi üzrə təşkilatdır.

Bizim Şirkətimizin fəaliyyəti aşağıda göstərilmiş sahələrdə sertifikatlaşdırma, təftiş və treninq xidmətlərinin tam kompleksini daxil edir:
• ISO Standartları üzrə Sertifikatlaşdırma (ISO 9001:2008; ISO 14001; OHSAS 18001; ISO 22000; ISO 17025 – laboratoriyaların akkreditasiyası və s.);
• Keyfiyyətin Təftişi və Nəzarət, Tərəfsiz Təftiş və Audit; Vaxtaşırı Təftiş;
• SInaqların keçirilməsi (dağıdıcı və dağıdıcı olmayan sınaqlar);
• Metrologiya və Kalibrləmə;
• СЕ Markalanması;
• eləcə də yuxarıda göstərilmiş bütün istiqamətlər üzrə treninq sahəsində.
S&Q Mart şirkəti aşağıdakı istiqamətlər üzrə akkreditasiya almışdır:
• ISO 17020 uyğun olaraq Tərəfsiz Təftişlərinin Keçirilməsi (“А” Sinfi );
• ISO 17021 uyğun olaraq Menecment Sistemlərinin Sertifikatlaşdırılması;
• ISO 17025 uyğun olaraq Kalibrləmənin keçirilməsi üzrə laboratoriya;
S&Q Mart həmçinin Avropa Birliyinin aşağıdakı direktivləri üzrə no. 2159 qeydiyyat nömrəli Səlahiyyətli Orqandır (Nota verilmiş orqan):
• 97/23/ЕС – Təzyiq altında işləyən Avadanlıq;
• 92/42/ЕЕС – İsti su boylerləri;
• 2009/142/ЕС (ех-90/396/ЕЕС) –Yanar Qaz Yanacağı Cihazları;
• 2009/105/ЕС (ех-87/404/ЕЕС) – Bəsit Təzyiq Tutumları.


Автор:Салимова Фатма Мисирхановна
Дата:06.12.2011
Визитная карточка:Переводчик в Азербайджане, Баку