Перевод руководства по эксплуатации с польского на русский язык

Instrukcja Obsługi

DOZOWNIK DO OCTU I OLIWY

I. Opis produktu – przeznaczenie
Dzięki zastosowaniu dwukomorowego pojemnika, regulatora proporcji rozpylanych cieczy oraz spryskiwacza, dozownik do oliwy i octu umożliwia równomierne dawkowanie obu cieczy na powierzchni potrawy.
UWAGA!
Przed rozpoczęciem użytkowania prosimy o zapoznanie się z treścią niniejszej instrukcji obsługi. Stosowanie się do zawartych w niej ostrzeżeń oraz zapoznanie się ze wszystkimi informacjami zawartymi w instrukcji pozwoli na bezpieczną i bezawaryjną eksploatację tego urządzenia.

II. Zasady bezpiecznego użytkowania
- Pamiętaj, iż rozpylenie oleju lub octu w kierunku bardzo gorących potraw, naczyń, źródeł ciepła czy otwartego ognia może spowodować zapłon tych płynów.
- Urządzenie nie jest zabawką. Należy zwracać uwagę, aby dzieci nie korzystały z urządzenia bez nadzoru osoby dorosłej.
- Nie kierować strumienia rozpylanej cieczy w kierunku innych osób (co może skutkować dostaniem się płynu do oczu).
- Podczas czyszczenia nie używać szorstkich ściereczek/zmywaków oraz silnych środków czyszczących.
- Zwróć uwagę aby w czasie rozpylania płynów otwór wylotowy był skierowany w kierunku potrawy.
- Nie przechowywać urządzenia w warunkach wysokiej wilgotności.
- Nie przechowywać urządzenia w warunkach wysokiej temperatury.
- Należy chronić urządzenie przed wstrząsami i uderzeniami.
III. Budowa
1. Regulator proporcji z otworami wylotowymi
2. Dźwignia spryskiwacza
3. Element zamykający ze skalą proporcji dozowania cieczy
4. Rurki doprowadzające ciecz do spryskiwacza
4a. Rurka z czarnym zakończeniem ocet (VINEGAR)
4b. Rurka z białym zakończeniem oliwa (OIL)
5. Dwukomorowy pojemnik na oliwę i ocet


IV. Napełnianie dozownika
1. Przytrzymując jednocześnie metalowy element zamykający (zob. pkt 3) oraz pojemnik na oliwę i ocet (zob. pkt 5), przekręć metalową część w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. Dozownik wyposażony jest w element zatrzaskowy. Jego otwarcie jest możliwe, gdy symbol znajdzie się nad krawędzią przegrody oliwy i octu.
2. Wlej odpowiednią ciecz do obu komór pojemnika.
Do komory oznaczonej jako „OIL” – przelej oliwę.
Do komory oznaczonej jako „VINEGAR” – przelej ocet. Przed napełnieniem pojemników należy upewnić się czy płyny nie zawierają pyłu lub innych drobnych substancji stałych, które mogłyby doprowadzić do niedrożności rurek (kanałów) spryskiwacza. Pojemnik powinien być napełniony w przedziale od 1/3 do 2/3 jego wysokości.
3. Po napełnianiu właściwych komór, należy wsunąć do nich rurki doprowadzające płyny do spryskiwacza (zob. pkt 4). Rurka z czarnym zakończeniem (zob. pkt 4a) powinna być umieszczona w komorze z octem (oznaczona jako VINEGAR). Rurkę z białym zakończeniem (zob. pkt 4b) należy przełożyć do komory z oliwą (oznaczona jako OIL). Przy właściwie wprowadzonych rurkach po stronie komory z oliwą będzie znajdował się symbol , a po stronie komory z octem symbol.
4. Aby zamknąć dozownik, dopasuj względem siebie element zamykający (zob. pkt 3) oraz pojemnik na płyny (zob. pkt 5), a następnie przekręcić element zamykający zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara, do momentu, aż symbol znajdzie się ponownie nad krawędzią przegrody oliwy i octu.
5. Upewnij się, że wszystkie elementy dozownika są właściwie złączone i dokonaj próbnego działania.

UWAGA!
Spryskiwacz dozownika może wymagać kilkukrotnego naciśnięcia dźwigni (zob. pkt 2) aby zaczął prawidłowo działać, jest to związane z koniecznością wtłoczenia płynów do rurek i elementów wylotu spryskiwacza

V. Użytkowanie
1. W celu spryskania potrawy pożądaną cieczą należy ustawić wskaźnik znajdujący się pod dźwignią (zob. pkt 2) w wybranym miejscu skali naniesionej na elemencie zamykającym (zob. pkt 3)
2. Ustawienia proporcji płynów dokonuje się poprzez przekręcenie regulatora (zob. pkt 1) w stosunku do elementu zamykającego (zob. pkt 3).
3. Zakres regulacji: sam ocet 100% VINEGAR – pośrednie proporcje octu i oliwy – sama oliwa 100% OIL.
4. Kierując wylot spryskiwacza na potrawę naciskać dźwignię (zob. pkt 2). Intensywność spryskania danej potrawy można osiągnąć przybliżając lub oddalając wylot dozownika od powierzchni spryskiwanej.

UWAGA!
Na prawidłową pracę spryskiwacza ma wpływ temperatura płynów znajdujących się w dozowniku oraz ich gęstość. W przypadku niektórych oliw może być utrudnione uzyskanie charakterystycznej mgiełki.


UWAGA!
W przypadku upuszczenia dozownika na twarde podłoże i odłączenia się jego górnej części (modułu zwierającego regulator proporcji i dźwignię spryskiwacza) od metalowego elementu zamykającego (zob. foto 6) postępuj zgodnie z poniższymi wskazówkami. Pozwoli Ci to na ponowny montaż dozownika bez uszkodzenia jego wewnętrznych części.

Wyjmij górną cześć dozownika (razem z elementem zamykającym) z dwukomorowego pojemnika na oliwę i ocet (zob. foto 7) i rozłóż ją na podłożu, tak aby rurki doprowadzające ciecz nie były zgięte.Upewnij się, że blokada rurek wraz z poniżej znajdującymi się elementami pompy (zob. foto 8) zostały poprawnie umocowane.Przyłóż do siebie górną cześć spryskiwacza i jego element zamykający, dokładając starań by dźwignia spryskiwacza była przez cały czas przyciśnięta (zob. foto. 9). Łączenie obu części bez wciśniętej dźwigni może doprowadzić do uszkodzenia rurek doprowadzających ciecz.
Przed ponownym przymocowaniem obu części, upewnij się, że rurki nie są zagięte. W tym celu, posługując się podłużnym narzędziem (np. szydełkiem lub śrubokrętem o odpowiedniej wielkości) wyciągnij obie rurki na zewnątrz, ponad dźwignię spryskiwacza (zob. foto. 10).

W momencie, gdy rurki zostaną wyciągnięte, przymocuj (delikatnie dociskając) górną cześć dozownika do metalowego elementu zamykającego (zob. foto. 11), a następnie wciśnij wystające części rurek ponownie do wnętrza spryskiwacza (zob. foto. 12).
VI. Czyszczenie dozownika
1. Należy czyścić dozownik w określonych odstępach czasowych. Tyczy się to szczególnie sytuacji gdy nie będzie on używany przez dłuższy czas.
2. Zdemontuj dozownik kierując się wskazówkami zawartymi w Rozdziale IV: Napełnianie dozownika
3. Z wykorzystaniem bieżącej wody i płynu do mycia naczyń, dokładnie umyj wewnętrzne i zewnętrzne części dozownika,
4. W celu przemycia rurek dozujących ocet i oliwę należy napełnić (do poziomu 1/3 wysokości) każdą z komór pojemnika letnią wodą zmieszaną z płynem do mycia naczyń. Następnie, celem opróżnienia pojemników z płynu naciśnij dźwignię spryskiwacza. Powtórz powyższą czynność z wykorzystaniem wyłącznie letniej wody (bez detergentu) aby dokładnie przepłukać rurki.
5. Górną część urządzenia można przecierać wilgotną szmatką.
6. Po zakończeniu czyszczenia pozostawić dozownik do całkowitego wyschnięcia.
7. Nie należy myć urządzenia w zmywarce do naczyń.

Руководство по эксплуатации

ДОЗАТОР ДЛЯ УКСУСА И ОЛИВКОВОГО МАСЛА

I. Описание – назначение
Благодаря использованию двухкамерного контейнера, регулятора порционного распыления жидкости, а также распылителя дозатор для оливкового масла и уксуса обеспечивает равномерную подачу обеих жидкостей на поверхность пищи.
ВНИМАНИЕ!
Перед использованием устройства прочтите данное руководство по эксплуатации. Ознакомление с содержащейся в нём информацией и соблюдение всех правил и рекомендаций обеспечат безопасную и надёжную работу устройства.

II. Меры предосторожности
- Помните, что распыление масла или уксуса в направлении очень горячих блюд, посуды, источников тепла или открытого пламени может стать причиной воспламенения этих жидкостей.
- Устройство - не игрушка! Следите за тем, чтобы дети не использовали дозатор без присмотра взрослых.
- Не направляйте струю распыляемой жидкости в направлении других людей, это может привести к попаданию жидкости в глаза.
- При чистке устройства не используйте средства с абразивными поверхностями, губки и сильнодействующие чистящие средства.
- Помните, что во время распыления жидкости выходные отверстия дозатора должны быть направлены к пище.
- Не храните устройство в условиях повышенной влажности.
- Не храните устройство в условиях повышенной температуры.
- Предохраняйте устройство от ударов и повреждений.
III. Основные детали
1. Регулятор порционного распыления с выходными отверстиями
2. Рычаг распылителя
3. Запорный элемент со шкалой пропорций дозирования жидкости
4. Трубки для подачи жидкости в распылитель
4a. Трубка с чёрным окончанием для уксуса (VINEGAR)
4b. Трубка с белым окончанием для масла (OIL)
5. Двухкамерный контейнер для масла и уксуса


IV. Наполнение дозатора
1. Придерживая одновременно металлический запорный элемент (см. п. 3) и контейнер для масла и уксуса (см. п. 5), поверните металлическую часть в направлении против часовой стрелки. Дозатор снабжен фиксирующим элементом. Его открытие станет возможным, когда нанесённый символ окажется над краем перегородки ёмкостей для масла и уксуса.
2. Налейте соответствующие жидкости в обе ёмкости контейнера.
В ёмкость с обозначением „OIL” – налейте масло.
В ёмкость с обозначением „VINEGAR” – налейте уксус. Перед наполнением ёмкостей убедитесь, что жидкости не содержат пыли или других мелких твердых частиц, что может привести к непроходимости трубок (каналов) распылителя. Контейнер должен быть заполнен в диапазоне от 1/3 до 2/3 его высоты.
3. После заполнения соответствующих ёмкостей, вставьте в них трубки для подачи жидкости в распылитель (см. п. 4). Трубка с чёрным окончанием (см. п. 4) должна быть помещена в ёмкость с уксусом (обозначена как VINEGAR). Трубка с белым окончанием (см. п. 4) должна быть помещена в ёмкость с маслом (обозначена как OIL). При правильном размещении трубок на стороне ёмкостей с маслом и уксусом будут расположены соответствующие символы.
4. Чтобы закрыть дозатор, выровняйте относительно друг друга запорный элемент (см. п. 3) и контейнер для жидкостей (см. п. 5), а затем поворачивайте запорный элемент по часовой стрелке до тех пор, пока нанесённый символ снова не окажется над краем перегородки ёмкостей для масла и уксуса.
5. Убедитесь, что все детали дозатора надёжно собраны и сделайте пробную попытку использования.

ВНИМАНИЕ!
Для исправной работы распылителя может потребоваться неоднократное нажатие на рычаг (см. п. 2), что связано с необходимостью попадания жидкостей в трубки и выходные отверстия дозатора.

V. Использование
1. Для спрыскивания пищи желаемой жидкостью установите указатель под рычагом дозатора (см. п. 2) в нужном месте шкалы на запорном элементе (см. п. 3)
2. Выбор пропорций жидкостей осуществляется поворотом регулятора (см. п. 1) по отношению к запорному элементу (см. п. 3).
3. Диапазон возможного выбора: только уксус 100% VINEGAR – промежуточные пропорции уксуса и оливкового масла – только масло 100% OIL.
4. Направляя выходные отверстия распылителя на пищу, нажмите на рычаг (см. п. 2). Необходимую интенсивность опрыскивания блюда можно достичь, приближая или удаляя выходные отверстия дозатора от опрыскиваемой поверхности.

ВНИМАНИЕ!
На правильную работу дозатора влияют температура жидкостей, содержащихся в нём, а также их плотность (густота). Для некоторых масел может оказаться затруднительным получение высокой степени мелкого распыления.


ВНИМАНИЕ!
Если вы уронили дозатор на твердую поверхность и его верхняя часть отсоединилась (модуль, включающий регулятор порционного распыления и рычаг распылителя) от металлического запорного элемента (см. фото 6), следуйте ниже приведённым рекомендациям. Это позволит вам заново смонтировать дозатор, не повреждая его внутренние детали.

Снимите верхнюю часть дозатора (с запорным элементом) с двухкамерного контейнера для оливкового масла и уксуса (см. фото 7) и положите её так, чтобы трубки для подачи жидкости в распылитель не были согнуты.Убедитесь, что блокировка трубок вместе с ниже расположенными элементами помпы (см. фото 8) надлежащим образом закреплены.Соедините верхнюю часть распылителя и его запорный элемент, стремясь всё время удерживать рычаг распылителя в нажатом состоянии (см. фото. 9). Соединение двух частей без постоянно нажатого рычага может привести к повреждению трубок для подачи жидкости.
Перед повторным скреплением обеих частей убедитесь, что трубки не согнуты. Для этого, используя удлиненный инструмент (например, крючок для вязания или отвертку нужного размера), вытяните обе трубки наружу, за рычаг распылителя (см. фото. 10).

Когда трубки будут вытянуты, приложите (осторожно нажимая) верхнюю часть дозатора к металлическому запорному элементу (см. фото. 11), а затем снова вставьте выступающие части трубок внутрь распылителя (см. фото. 12).

VI. Чистка дозатора
1. Дозатор следует регулярно чистить. Это особенно важно, если он не используется в течение длительного времени.
2. Разберите дозатор, следуя инструкциям, содержащимся в главе IV: Наполнение дозатора
3. С использованием проточной воды и средства для мытья посуды тщательно промойте внутреннюю и внешнюю части дозатора.
4. Чтобы вымыть трубки, дозирующие уксус и оливковое масло, заполните (до 1/3 высоты) каждую из ёмкостей контейнера чуть теплой водой, смешанной со средством для мытья посуды. Затем, чтобы очистить ёмкости от моющей жидкости, нажмите на рычаг распылителя. Повторите то же самое с использованием чуть теплой воды (уже без моющего средства), чтобы тщательно прополоскать трубки.
5. Верхнюю часть устройства можно протирать влажной тканью.
6. После очистки оставьте дозатор до полного высыхания.
7. Не мойте дозатор в посудомоечной машине.


Автор:Михеева Ирина
Дата:21.07.2014
Визитная карточка:Переводчик в Польше, Бельско-Бяла