Türk Ticaret Kanununun Türkçeden Rusçaya tercümesi / Перевод с турецкого на русский Закона О торговле Турции

TÜRK TİCARET KANUNU
Kanun Numarası: 6762
Kabul Tarihi: 29/06/1956
Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 09/07/1956
Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 9353

BİRİNCİ KİTAP : TİCARİ İŞLETME
BİRİNCİ FASIL : TACİR
A - TİCARİ İŞLETME:
I - UMUMİ OLARAK:
Madde 11 - Ticarethane veya fabrika yahut ticari şekilde işletilen diğer müesseseler, ticari işletme sayılır.
Tesisat, kiracılık hakkı, ticaret unvanı ve diğer adlar, ihtira beratları ve markalar, bir sanata mütaallik veya bir şahsa ait model ve resimler gibi bir müessesenin işletilmesi için daimi bir tarzda tahsis olunan unsurlar, mukavelede aksine hüküm bulunmadıkça, ticari işletmeye dahil sayılır.
II - TİCARETHANE VE FABRİKA:
Madde 12 - Aşağıda yazılı veya mahiyetçe bunlara benziyen işlerle uğraşmak üzere kurulan müesseseler, ticarethane sayılır:
1. Menkul malların satılmak veya kiraya verilmek üzere tedariki ve bunların aynen veya başka bir şekle sokularak satılması yahut kiraya verilmesi;
2. Kıymetli evrakın satılmak üzere tedariki ve bunların satılması;
3. Her çeşit imal veya inşa;
4. Madencilik;
5. Matbaacılık, gazetecilik ve kitapçılık, yayın, ilan ve istihbarat;
6. Tiyatro, sinema, otel, han ve lokanta gibi umumi mahaller, hususi mektep ve hastane ve açık satış yerlerinin işletilmesi;
7. Umumi mağazalar ve sair depo ve ambarların işletilmesi;
8. Borsa ve kambiyo işleri, sarraflık, bankacılık;
9. İçtimai sigortalar hariç olmak üzere sigortacılık;
10. Kara, deniz ve havada, nehir ve göllerde yolcu ve eşya taşımak;
11. Su, gaz ve elektrik dağıtma, telefon ve radyo ile haberleşme ve yayın;
12. Acentelik, tellallık, komisyonculuk ve sair bütün tavassut işleri.
Fabrikacılık, ham madde veya diğer malların makine yahut sair teknik vasıtalarla işlenerek yeni veya değerli mahsuller vücuda getirilmesidir.
B - TACİR:
I - HAKİKİ ŞAHISLAR:
1. UMUMİ OLARAK:
Madde 14 - Bir ticari işletmeyi, kısmen dahi olsa kendi adına işleten kimseye tacir denir.
Bir ticari işletmeyi kurup açtığını, sirküler, gazete, radyo ve sair ilan vasıtalariyle halka bildirmiş veya işletmesini ticaret siciline kaydettirerek keyfiyeti ilan etmiş olan kimse fiilen işletmeye başlamamış olsa bile tacir sayılır.
Bir ticari işletme açmış gibi, ister kendi adına, ister adi bir şirket veya her ne suretle olursa olsun hukukan var sayılmıyan diğer bir şirket adına (Ortak sıfatiyle) muamelelerde bulunan kimse, hüsnüniyet sahibi üçüncü şahıslara karşı tacir gibi mesul olur.
C - TACİR OLMANIN HÜKÜMLERİ:
I - UMUMİ OLARAK:
Madde 20 - Tacirler her türlü borçlarından dolayı iflasa tabi oldukları gibi, kanun hükümlerine uygun olarak bir ticaret unvanı seçmeye ve kullanmaya, işletmelerini ticaret siciline kaydettirmeye ve ticari defterler tutmaya mecburdurlar.
Her tacirin, ticaretine ait bütün faaliyetlerinde basiretli bir iş adamı gibi hareket etmesi lazımdır.
Tacirler arasında, diğer tarafı temerrüde düşürmek veya mukaveleyi fesih yahut ondan rücu maksadiyle yapılacak ihbar veya ihtarların muteber olması için noter marifetiyle veya iadeli taahhütlü bir mektupla yahut telgrafla yapılması şarttır.
Tacir sıfatına bağlı olan diğer hükümler mahfuzdur.

ЗАКОН О ТОРГОВЛЕ ТУРЦИИ
Номер закона: 6762
Дата принятия: 29.06.1956 г.
Датa публикации в официальной газете: 09.07.1956 г.
Опубликовано в официальной газете №: 9353
ТОМ ПЕРВЫЙ: СУБЪЕКТ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ
ПЕРВЫЙ РАЗДЕЛ: ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ
A – СУБЪЕКТ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ:
I – ОБЩЕЕ ПОНЯТИЕ:
Статья 11 – Торговое или производственное помещение, либо другое помещение, используемое в торговых целях, считается субъектом хозяйствования.
Части в составе одного объекта, предназначенные для постоянной эксплуатации, содержащие оборудование, имеющие право аренды, торговое наименование и другие наименования, патенты на изобретения и марки, связанные с творческой деятельностью либо принадлежащие одному лицу изображения и рисунки, если иного не предусмотрено договором, также считаются субъектами хозяйствования.
II – ТОРГОВЫЕ И ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ:
Статья 12 – Осуществление нижеописанных видов деятельности, а также схожих с ними по предмету видов деятельности, происходит в торговых помещениях:
1. приобретение движимого имущества для последующей реализации или сдачи в аренду, а также иные способы продажи или сдачи в аренду;
2. приобретение с целью продажи и непосредственно продажа ценных бумаг;
3. любые виды производства или строительства;
4. операции с металлами;
5. типографская деятельность, издание газет и книг, публикации, объявления, информирование и сбор информации;
6. эксплуатация таких общественных мест, как театры, кинотеатры, гостиницы, постоялые дворы и рестораны, специальные учебные заведения и учреждения здравоохранения, а также места открытых продаж;
7. эксплуатация общественных и других магазинов, складов и складских помещений;
8. биржевые и финансовые операции, обмен валюты, банковское дело;
9. страхование, кроме социального страхования;
10. перевозки пассажиров и грузов сухопутным, морским и воздушным, речным и озерным транспортом;
11. снабжение водой, газом и электроэнергией, телефонное и радиоволновое сообщение и передачи;
12. деятельность агентов, посредников, получателей комиссионных сборов и другие посреднические операции.
Производство подразумевает машинную и иную техническую переработку сырья или иной продукции и создание новых или ценных товаров.

Б - ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ:
I – ФИЗИЧЕСКИЕ ЛИЦА:
1. ОБЩЕЕ ПОНЯТИЕ:
Статья 14 – Предпринимателем называется лицо, которое полностью либо частично от своего имени руководит работой субъекта хозяйствования.
Лицо, создавшее и открывшее субъект хозяйствования, сообщившее общественности об этом посредством циркуляра подписей, объявления в газете, по радио либо иным способом, зарегистрированное в своем новом качестве в торговом реестре, считается предпринимателем независимо от того, приступило ли оно фактически к деятельности.
Также, как и открывшее субъект хозяйствования лицо, любое лицо, заключающее сделки как от своего имени, как от имени унитарного предприятия, так и любым способом от имени иной компании предположительно неоформленным юридически способом (в качестве учредителя), несет такую же ответственность перед третьими, как и предприниматель.
C – ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
I – ОБЩЕЕ ПОНЯТИЕ:
Статья 20 – Предприниматель может обанкротиться при наличии любых видов задолженностей. Также предприниматель обязан выбрать и использовать соответствующее торговое наименование, зарегистрировать субъект хозяйствования в торговом реестре и вести журнал учета предпринимательской деятельности.
Каждый предпринимать обязан действовать при осуществлении своей предпринимательской деятельности как добросовестный бизнесмен.
Для признания действительными извещений и предупреждений об отказе исполнения своих обязательств, в результате расторжения договора или заявления претензии другой стороне, предприниматель должен направить соответствующее извещение или предупреждение другой стороне посредством нотариуса либо заказным письмом с уведомлением либо телеграммой.
На предпринимателя распространяются все иные законные положения.


Автор:Лашукевич Сергей Анатольевич
Дата:11.08.2012
Визитная карточка:Переводчик в Беларуси, Минск