Statuten NL-RU

Artikel 10.
1. Verkrijging door de vennootschap van niet volgestorte aandelen in haar kapitaal is
nietig.
2. Volgestorte aandelen in haar eigen kapitaal mag de vennootschap slechts verkrijgen
om niet of indien:
a. het eigen vermogen, verminderd met de verkrijgingsprijs van de te verkrijgen aandelen, niet kleiner is dan het gestorte en opgevraagde deel van het kapitaal vermeerderd met de reserves die krachtens de wet of de statuten moeten
worden aangehouden; en
b. het nominale bedrag van de te verkrijgen en reeds door de vennootschap en haar dochtermaatschappijen tezamen gehouden aandelen in het kapitaal van de vennootschap niet meer dan de helft van het kapitaal bedraagt; en
c. door de algemene vergadering of een door deze aangewezen ander vennootschapsorgaan machtiging tot de verkrijging is verleend.
3. Voor de geldigheid van de verkrijging is bepalend de grootte van het eigen vermogen volgens de laatst vastgestelde balans, verminderd met de verkrijgingsprijs van de te verkrijgen aandelen in het kapitaal van de vennootschap en uitkeringen uit winst of reserves aan anderen, die zij en haar dochtermaatschappijen na de balansdatum verschuldigd worden. Is een boekjaar meer dan zes maanden verstreken zonder dat
de jaarrekening is vastgesteld, dan is de verkrijging overeenkomstig lid 2 niet toegestaan.
4. De vorige leden gelden niet voor aandelen die de vennootschap onder algemene titel verkrijgt.
5. Verkrijging van eigen aandelen en vervreemding van eigen aandelen door de vennootschap geschieden krachtens besluit van de algemene vergadering.
6. Op vervreemding van eigen aandelen door de vennootschap is het bepaalde in artikel 8 van overeenkomstige toepassing.
7. Aandelen in het bezit van de vennootschap blijven als geplaatst kapitaal beschouwd.
De algemene vergadering kan bij besluit genomen met algemene stemmen in een vergadering waarin het gehele geplaatste kapitaal vertegenwoordigd is, de ingekochte aandelen intrekken.
8. Voor een aandeel dat toebehoort aan de vennootschap of aan een
dochtermaatschappij daarvan kan in de algemene vergadering geen stem worden uitgebracht; evenmin voor een aandeel waarvan een hunner de certificaten houdt.
Vruchtgebruikers en pandhouders van aandelen, die aan de vennootschap en haar dochtermaatschappijen toebehoren, zijn evenwel niet van hun stemrecht uitgesloten, indien het vruchtgebruik of het pandrecht was gevestigd voordat het aandeel aan de vennootschap of een dochtermaatschappij daarvan toebehoorde. De vennootschap
of een dochtermaatschappij daarvan kan geen stem uitbrengen voor een aandeel waarop zij een recht van vruchtgebruik of een pandrecht heeft.
9. Bij de vaststelling in hoeverre de aandeelhoudersstemmen aanwezig of
vertegenwoordigd zijn, of in hoeverre het aandelenkapitaal aanwezig is of vertegenwoordigd wordt, wordt geen rekening gehouden met aandelen waarvan de wet bepaalt dat daarvoor geen stem kan worden uitgebracht.
VRUCHTGEBRUIK OP AANDELEN
Artikel 11.
1. Op aandelen kan vruchtgebruik uitsluitend worden gevestigd bij een daartoe bestemde akte, verleden voor een in Nederland standplaats hebbende notaris en met inachtneming van het in artikel 13 lid 2 bepaalde.
2. Indien bij de vestiging van het vruchtgebruik is bepaald dat het stemrecht toekomt aan de vruchtgebruiker komt hem dit recht slechts toe, indien de toekenning van het stemrecht aan de vruchtgebruiker en - bij overdracht van vruchtgebruik - de overgang van het stemrecht, is goedgekeurd door de algemene vergadering.
3. Het verzoek de overgang van het stemrecht goed te keuren wordt door een belanghebbende ingediend bij het bestuur dat alsdan verplicht is een algemene vergadering bijeen te roepen op een zodanig tijdstip dat de vergadering binnen een maand na ontvangst van het verzoek wordt gehouden.
4. De aandeelhouder die geen stemrecht heeft en de vruchtgebruiker die stemrecht heeft, hebben de rechten die de wet toekent aan certificaathouders. De vruchtgebruiker die geen stemrecht heeft, heeft deze rechten indien bij de vestiging of overdracht van het vruchtgebruik niet anders is bepaald.
5. Uit het aandeel voortspruitende rechten strekkende tot het verkrijgen van aandelen komen toe aan de aandeelhouder met dien verstande dat hij de waarde daarvan moet vergoeden aan de vruchtgebruiker, voor zover deze krachtens zijn recht van vruchtgebruik daarop aanspraak heeft.

Статья 10.
1. Приобретение обществом не полностью оплаченных акций в своем капитале признается недействительным.
2. Общество вправе приобретать полностью оплаченные акции в своем капитале только при условии, если:
а. собственные активы, за вычетом суммы на приобретение этих акций, не меньше оплаченной и востребованной части капитала, дополненной резервами, которые в соответствии с законом или уставом должны оставаться в сохранности; и
б. номинальная сумма приобретаемых акций и акций в капитале общества, которыми общество и его дочерние компании уже совместно владеют, составляет не более половины капитала; и
в. общим собранием или другим уполномоченным им органом общества даны полномочия на данное приобретение.
3. Для того чтобы приобретение считалось действительным, определяющее значение имеет размер собственных активов на основании данных последнего баланса, за минусом стоимости приобретаемых акций и выплат из прибыли или резервов, для погашения обществом или его дочерними компаниями долгов, возникших после даты баланса. Если по истечении шести месяцев после отчетного года финансовая отчетность не составлена, то приобретение в соответствии
с п.2 не допускается.
4. Предыдущие пункты не распространяются на акции, приобретаемые обществом на общих законных основаниях.
5. Приобретение и отчуждение обществом собственных акций происходит на основании решения общего собрания.
6. На отчуждение обществом собственных акций распространяются также положения статьи 8.
7. Акции, которыми владеет общество, продолжают считаться размещенным капиталом. Общее собрание может своим решением, принятым единогласно на собрании, где представлен весь размещенный капитал, отозвать купленные акции.
8. Акции, принадлежащие обществу или его дочерним предприятиям, а также акции, на которые у них имеются сертификаты, не имеют права голоса на общем собрании. Однако пользователи узуфрукта или залогодержатели акций, принадлежащих обществу или его дочерней компании, не лишаются права голоса, в случае если узуфрукт или залоговое право были открыты до того, как эти акции перешли во владение общества или его дочерней компании. Акции, по отношению к которым общество или его дочерняя компания владеют правом узуфрукта или залоговым правом, не дают их обладателям права голоса.
9. При подсчете присутствующих или представленных акционеров, обладающих правом голоса, или оценке того, насколько представлен акционерный капитал, не учитываются акции, которые в соответствии с законом не имеют права голоса.
УЗУФРУКТ НА АКЦИИ
Статья 11.
1. Право узуфрукта на акции может быть открыто только в силу акта, оформленного нотариусом, имеющим местонахождение в Нидерландах, и с соблюдением положений п. 2 статьи 13.
2. Если при открытии узуфрукта устанавливается право голоса для его владельца, то это право он приобретает только в случае, если общее собрание высказало согласие дать ему право голоса или, если узуфрукт уступается, передавать это право.
3. Для получения согласия на передачу права голоса, заинтересованное лицо направляет соответствующую просьбу правлению, которое обязано своевременно созвать общее собрание, чтобы обеспечить его проведение в срок не позднее месяца после получения просьбы.
4. Акционер, не имеющий права голоса, и пользователь узуфрукта, имеющий право голоса, обладают правами, которые закон присваивает владельцам сертификатов. Пользователь узуфрукта, не имеющий права голоса, обладает данными правами, если при открытии или передаче узуфрукта не было оговорено иначе.
5. Проистекающие из акции права, связанные с приобретением акций, переходят к акционеру при условии, что он возместит их стоимость пользователю узуфрукта в той мере, в какой тот может претендовать на них в силу своего права узуфрукта .


Автор:Харитонова Наталья Юрьевна
Дата:08.01.2012
Визитная карточка:Переводчик в Нидерландах, Арнем