Образец перевода Примечаний к годовому отчету банка (украинский-английский)

Примітка 39. Приєднання компаній.

23 жовтня 2009р. Рішенням позачергових Загальних зборів акціонерів АТ «Aбанк» (публічне), Протокол №41, та Рішенням (у формі наказу за №5) єдиного акціонера, що одноосібно здійснює повноваження позачергових Загальних зборів акціонерів АТ «Aбанк Інвест» (приватне), було затверджено передавальний акт АТ «Aбанк Інвест» (приватне), на підставі якого було виконано передачу балансових активів і пасивів АТ «Aбанк Інвест» (приватне) до АТ «Aбанк» (публічне) та, у зв’язку з приєднанням, прийняття на себе цивільних прав та обов’язків АТ «Aбанк Інвест» (приватне).

ПЕРЕДАВАЛЬНИЙ АКТ
на 23 жовтня 2009 року
(на кінець дня)
Унаслідок реорганізації шляхом приєднання Приватного акціонерного товариства «Aбанк Інвест» правонаступником усього його майна, майнових прав та обов’язків за цим актом стає Публічне акціонерне товариство «Aбанк».
Баланс (тис. грн.)
Рядок Найменування статті Сума
АКТИВИ
1 Грошові кошти та їх еквіваленти 75 115
2 Кошти в інших банках 28 967
3 Резерви під знецінення коштів в інших банках (22 398)
4 Кредити та заборгованість клієнтів 5 455 955
5 Резерви під знецінення кредитів (694 065)
6 Цінні папери в портфелі банку на продаж 5 820
7 Резерви під знецінення цінних паперів у портфелі банку на продаж (5 725)
8 Цінні папери в портфелі банку до погашення 34 569
9 Резерви під знецінення цінних паперів у портфелі банку до погашення (19 974)
10 Інвестиційна нерухомість 102 545
11 Відстрочений податковий актив 664
12 Основні засоби та нематеріальні активи 48 901
13 Інші фінансові активи 5
14 Інші активи 17 797
15 Резерви під інші активи (224)
16 Усього активів 5 027 952
ЗОБОВ’ЯЗАННЯ
17 Кошти банків 3 539 682
18 Кошти юридичних осіб 85 366
19 Кошти фізичних осіб 217 039
20 Боргові цінні папери, емітовані банком -
21 Інші залучені кошти 324 357
22 Відстрочені податкові зобов’язання 5 778
23 Резерви за зобов’язаннями 1 009
24 Інші фінансові зобов’язання 2 021
25 Інші зобов’язання 54
26 Субординований борг 225 674
27 Усього зобов’язань 4 400 980
ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ
28 Статутний капітал 381 997
29 Резерви, капіталізовані дивіденди та інші фонди банку 205 635
30 Резерви переоцінки необоротних активів 17 153
31 Прибуток/Збиток поточного року 22 187
32 Усього власного капіталу 626 972
33 Усього пасивів 5 027 952
Передавальний акт засвідчено підписами:
- голови комісії для проведення реорганізації Приватного акціонерного товариства «Aбанк Інвест»;
- в. о. Головного бухгалтера Приватного акціонерного товариства «Aбанк Інвест»;
- Головою Правління Публічного акціонерного товариства «Aбанк»;
- Головним бухгалтером Публічного акціонерного товариства«Aбанк»;
- членами комісії для проведення реорганізації.
Унаслідок реорганізації шляхом приєднання АТ «Aбанк» (публічне) отримало, як правонаступник, прибуток АТ «Aбанк Інвест» (приватне) у сумі 22 187 тис. грн.
В день складання передавального акту, 23.10.2009 року, проведено списання на витрати негативного гудвілу, що раніше обліковувався як складова частина інвестиції АТ «Aбанк» (публічне) в статутний капітал АТ «Aбанк Інвест» (приватне) на аналітичному рахунку до балансового рахунку 4202 «Інвестиції в дочірні банки». Списання гудвілу виконано в сумі 27 619 047,79 грн. (Примітка 29 рядок 16 до Річного Звіту)
25 жовтня 2009 року Позачерговими Загальними зборами акціонерів АТ «Aбанк» (публічне) (протокол № 42) було затверджено баланс АТ «Aбанк» (публічне) як банку-правонаступника, складений на підставі передавального акту.
З метою достовірного формування звітності та запобігання неправомірного збільшення оборотів по статтям Звіту про рух грошових коштів було виключено обороти по рахункам АТ "Aбанк Інвест" (приватне), що були отримані банком як правонаступником в результаті приєднання АТ "Aбанк Інвест" (приватне).
В статтях резерву (примітки 6, 8 та 14) та в статтях "Збільшення/зменшення суми резерву під знецінення протягом року" (Примітки 7, 9, 13 та 20 до Річного Звіту) включені суми резерву, що були сформовані на балансі АТ "Aбанк Інвест" (приватне) на дату приєднання. В зв’язку з цим зміни резервів за Примітками 6, 7, 8, 9, 13, 14 та 20 до Річного Звіту по рахункам 1, 2, 3 та 9 класів були складені з урахуванням даних за Передавальним актом.

Примітка 40. Події після дати балансу.

На початок 2010 року українська економіка ще є вразливою для кризових явищ. До цього призвели вплив чинників світової фінансової кризи та одночасний розвиток внутрішньої фінансово-економічної та політичної кризи.
АТ «Aбанк» (публічне) істотно постраждав від наслідків кризи, однак зберіг ядро бізнесу для майбутнього розвитку. Нинішній портфель банку має високий ступінь концентрації і, відповідно, ризик.
В портфелі банку відсутні акції та облігації банків, в яких, за період з дати складання фінансової звітності (кінець дня 31.12.2009р.) по дату її затвердження, відкликано банківську ліцензію та ініційовано процедуру ліквідації, і в яких, на підставі постанови Правління НБУ, запроваджено тимчасову адміністрацію.
Після дати балансу не відбувалося наступних подій:
 об’єднання бізнесу не було;
 припинення діяльності не було;
 істотного придбання активів не було;
 реструктуризації не було;
 значних операцій зі звичайними акціями не було;
 змін ставок податків або змін податкового законодавства не було;
 великі судові процеси банком не розпочиналися;
 прийняття значних або непередбачених зобов’язань не було;
 аномально великих змін в цінах на активи та в курсах обміну іноземних валют не було.
29.12.2009 року банк, відповідно умов Договору гарантії № б/н від 29.12.2009р., отримав гарантій Abank AB (Швеція) на загальну суму 76 150 427 доларів США.
Сприятливою подією після дати балансу є укладання банком 22 лютого 2010р. з Abank AB (Швеція) Додаткового договору № 1 до Договору гарантії № б/н від 29.12.2009 року. Сума гарантій Abank AB за Додатковим договором № 1 складає 28 841 132 доларів США. Комісія Abank AB складає 0,1% від загальної суми гарантії. Гарантія дійсна до 10 січня 2012 року.

Примітка 41. Інформація про Аудитора (аудиторську фірму) та висновок проведеного аудиту.
Підтвердження річного звіту АТ “Aбанк” (публічне) за 2009 рік виконано Товариством з обмеженою відповідальністю Аудиторською фірмою "CCC".
ТОВ Аудиторська фірма "CCC" діє на підставі Свідоцтва про включення суб’єкта господарювання до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів № 0084, рішення аудиторської палати України від 15 грудня 2005 року № 156/6, чинного до 15 грудня 2010 року.
Президенту ТОВ АФ “РСМ АПіК” - Івановій Тетяні Олександрівні видані наступні свідоцтва та сертифікати:
1. Свідоцтво про внесення в Реєстр аудиторських фірм та аудиторів, які одноособово надають аудиторські послуги № 1234, рішення Аудиторської палати України від 19 січня 2007 року № 123/5, чинне до 19 січня 2012 року.
2. Свідоцтво про внесення до реєстру аудиторів банків Національного банку України № 000001234, видане на підставі рішення Комітету з питань аудиту банків від 30 серпня 2007 року № 1, чинне до 01 січня 2015 року.
3. Сертифікат № 00002134, виданий Аудиторською палатою України на підставі Закону України «Про банки і банківську діяльність» рішенням Аудиторської палати України від 29 жовтня 2009 року № 123/2, чинний до 01 січня 2015 року.
4. Сертифікат Аудитора № 00003456 про присвоєння кваліфікації аудитора, виданий Аудиторською палатою України на підставі Закону України «Про аудиторську діяльність» рішенням Аудиторської палати України від 04 січня 1994 року № 123, чинний до 04 січня 2014 року.
5. Свідоцтво № 1234 про внесення до реєстру аудиторів та аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, що здійснюють діяльність на ринку цінних паперів від 26.01.2001 року, серія та номер Свідоцтва: АБ 000123, реєстраційний номер Свідоцтва: 123, внесено до реєстру відповідно до рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 08.09.2008р. № 123, чинне до 15.12.2010 року.
У відповідності до вимог міжнародних стандартів аудиту Аудитор висловив умовно позитивну думку.

Голова Правління СЕО

Головний бухгалтер СА

вик. В.М.КУ
тел..123-45-67

Note 39. Accession of companies

On October 23, 2009 by the Resolution of extraordinary General Shareholders Meeting of the PJSC Abank, Minutes No.41, and Resolution (in the form of order No.5) of the sole shareholder, which individually realizes the powers of extraordinary General Shareholders Meeting of the PJSC Abank Invest, a transfer act of the PJSC Abank Invest has been approved, based on which transfer of balance assets and liabilities of the PJSC Abank Invest to the PJSC bank and, in connection with accession, undertaking of civil rights and obligations of the PJSC Abank Invest were conducted.

TRANSFER ACT
as of October 23, 2009
(as of the end of the day)
As a result of reorganization through accession of Private Join Stock Company Abank Invest, legal successor of all its property, property rights and obligations hereunder shall be Public Joint Stock Company Abank.
Balance Sheet (UAH thous.)
Line Article name Amount
ASSETS
1 Cash and cash equivalents 75 115
2 Funds with other banks 28 967
3 Provision for impairment on funds with other banks (22 398)
4 Loans and customer indebtedness 5 455 955
5 Provision for loan impairment (694 065)
6 Securities available for sale 5 820
7 Provision for impairment of securities available for sale (5 725)
8 Securities held to maturity 34 569
9 Provision for impairment of securities available for sale (19 974)
10 Investment property 102 545
11 Deferred tax asset 664
12 Fixed assets and intangible assets 48 901
13 Other financial assets 5
14 Other assets 17 797
15 Provision for other assets (224)
16 Total assets 5 027 952
LIABILITIES
17 Funds from other banks 3 539 682
18 Funds from legal entities 85 366
19 Funds from individuals 217 039
20 Trade securities issued by the Bank -
21 Other attracted funds 324 357
22 Deferred tax liabilities 5 778
23 Liability provision 1 009
24 Other financial liabilities 2 021
25 Other liabilities 54
26 Subordinated debt 225 674
27 Total liabilities 4 400 980
OWN EQUITY
28 Shareholder’s Equity 381 997
29 Reserves, capitalized dividends and other Bank’s finds 205 635
30 Provision for intangible assets revaluation 17 153
31 Profit/Loss of current year 22 187
32 Total own equity 626 972
33 Total equity and liabilities 5 027 952
Transfer act is certified by signatures of:
- head of reorganization commission of the Private Joint Stock Company Abank Invest;
- acting Chief Accountant of the Private Joint Stock Company Abank Invest;
- Chief Executive Officer of the Public Joint Stock Company Abank;
- Chief Accountant of the Public Joint Stock Company Abank;
- members of reorganization commission.
As a result of reorganization through accession, PJSC Abank acquired, as a legal successor, profit of the PJSC Abank Invest in the amount UAH 22 187 thousand Hryvnias.
At the day of transfer act issuance, on October 23, 2009, deduction for expenses of negative goodwill, that was earlier accounted as a part of investment of the PJSC Abank to the authorized capital of the PJSC Abank Invest at analytical account to balance account No. 4202 “Investments to subsidiary banks”, was made. Deduction of goodwill was made in the amount of UAH 27,619,047.79 Hryvnias. (Note 29 line 16 to Annual Statements)
On October 25, 2009 the balance-sheet of the PJSC Abank as a bank-legal successor, composed based on the transfer act, was approved by Extraordinary General Shareholders Meeting of the PJSC Abank (Minutes No. 42).
For the purpose of authentic generation of reports and avoiding wrongful increasing of turnover in articles of Cash Flow Statement, accounts turnover of the PJSC Abank Invest, acquired by the Bank as a legal successor as a result of accession of the PJSC Abank Invest were excepted.
Provision amounts, formed at the balance of the PJSC Abank Invest as of the date of accession were included to the reserve articles (notes 6, 8 and 14) and to the articles “Increasing/decreasing of the provision amount for devaluation during a year” (Notes 7, 9, 13 and 20 to Annual Statement). In this connection changes of reserve according to Notes 6, 7, 8, 9, 13, 14 and 20 to Annual Statement under accounts of the 1st, 2nd, 3rd and 9th classes were formed with consideration of data from Transfer Act.

Note 40. Transactions after the balance sheet date

As of beginning of the year 2010 Ukrainian economy was still sensitive to crisis events. It resulted from influence of global financial crisis factors and simultaneous growth of inland financial-economic and political crisis.
PJSC Abank significantly suffered from crisis consequences, however retained a business core for future development. Existing bank portfolio has high level of concentration and, relevantly, risks.
The Bank’s portfolio does not contain shares and bonds of banks, banking licenses of which was recalled and liquidation procedure was initiated during the period from the date of financial reports composing (end of the day 31/12/2009) to the date of their approval, and in which temporary administration was implemented based on the Resolution of Board of the NBU.
After the balance-sheet date non of the following events occurred:
 merge of business did not occur;
 termination of activities did not occur;
 material acquisition of assets did not occur;
 restructuring did not occur;
 significant operations with ordinary shares did not occur;
 change of tax rates or change of tax legislation did not occur;
 material litigations were not started;
 undertaking of material or unexpected obligations did not occur;
 anomalously material change of prices for assets and currency exchange rates did not occur.
On 29/12/2009 the Bank, according to the terms and conditions of the Indemnity Agreement dated 29/12/2009, obtained indemnity from Abank AB (Swiss) for the total amount of US $76,150,427 Dollars.
After the balance-sheet date a favorable event was entering by the Bank with Abank AB (Swiss) on 22 February 2010 into Supplementary Agreement No.1 to the Indemnity Agreement dated 29/12/2009. Indemnity amount of Abank AB under Supplementary Agreement No.1 is US $28,841,132 Dollars. Commission amount of Abank AB is equal to 0,1% of the total amount of indemnity. Indemnity is in effect till 10 January 2012.

Note 41. Information on Auditor (audit firm) and audit report
Annual report of the PJSC Abank for the year 2009 has been approved by the Limited Liability Company Audit Firm "CCC”.
LLC Audit Firm “CCC” is acting based on Certificate of Record of a business entity in the Register of Auditing Companies and Auditors No.001234, resolution of Audit Chamber of Ukraine dated 15 December 2005 No.123/4, valid till 15 December 2010.
President of the LLC AF “CCC” – Tetiana Oleksandrivna Ivanova – is holding diplomas and certificates as follows:
1. Certificate of Record in the Register of Auditing Companies and Auditors, who provide auditing services individually No.1234, resolution of the Audit Chamber of Ukraine dated 19 January 2007 No.123/4, valid till 19 January 2012.
2. Certificate of Record in the Register of bank auditors of the National Bank of Ukraine No.000001234, issued based on the resolution of the Bank Audit Committee dated 30 August 2007 No.1234, valid till 01 January 2015.
3. Certificate No.00001234, issued by the Audit Chamber of Ukraine based on the Law of Ukraine “On Banks and Banking” by the resolution of the Audit Chamber of Ukraine dated 29 October 2009 No.123/4, valid till 01 January 2015.
4. Auditor’s Certificate No.00003456 of auditor qualification, issued by the Audit Chamber of Ukraine based on the Law of Ukraine “On auditing” by the resolution of the Audit Chamber of Ukraine dated 04 January 1994 No.1234, valid till 04 January 2014.
5. Certificate No. 001234 of Record in the Register of Auditors and Auditing Companies, entitled to conduct audits of financial institutions, performing activities at the securities market dated 26/01/2001, series and No. of the Certificate: AB 000123, registration No. of the Certificate: 123, recorded in the register according to the resolution of the Securities and Stock Marker State Commission dated 08/09/2008 No.1234, valid till 15/12/2010.
According to requirements of international standards of auditing, Auditor provided provisional positive opinion.

Chief Executive Officer CEO

Chief Accountant CA

Originator: V.M. KU
Tel. 123-56-78


Автор:Кондратюк Екатерина Николаевна
Дата:09.09.2011
Визитная карточка:Переводчик на Украине, Киев