Разработка геодезии поперечных сечений

Opracowanie geodezji przekrojów poprzecznych
Przekroje poprzeczne powinny obejmować swym zasięgiem całą dolinę rzeki, czyli koryto cieku i terasy zalewowe po obu stronach koryta, tzn. powinny stanowić tzw. przekroje dolinowe. Część przekroju dolinowego dotyczącą koryta cieku należy pomierzyć geodezyjnie w terenie (tzw. typowy przekrój korytowy), natomiast część dotyczącą teras zalewowych należy odwzorować (wygenerować) w oparciu o udo- stępniony przez zamawiającego numeryczny model terenu (NMT). Przekroje koryto- we powinny być tak pomierzone, aby oprócz samego koryta cieku obejmowały rów- nież pas terenu o szerokości około 10-20 m licząc na prawo i na lewo od górnej krawędzi skarpy brzegowej koryta. Taki sposób wykonania przekrojów korytowych warunkuje w dalszej kolejności możliwość ich połączenia z przekrojami dla teras zalewowych wygenerowanymi w oparciu o NMT, w efekcie czego powstaną przekroje dolinowe.
Przekroje korytowe należy lokalizować w odległościach nie większych, niż co 500 m, licząc po długości cieku i sytuować prostopadle do jego osi. Dodatkowo, je- żeli na analizowanym odcinku cieku znajduje się posterunek wodowskazowy, należy wykonać przekrój poprzeczny w miejscu jego lokalizacji. Szacunkowa minimalna ilość wszystkich przekrojów korytowych, które należy pomierzyć w terenie wynosi ok. 610 szt.
Przekroje przez terasy zalewowe, które będą generowane w oparciu o NMT, należy sytuować prostopadle do głównego kierunku biegu doliny, tj. prostopadle do przebiegu warstwic na głównych zboczach ograniczających dolinę cieku z jego pra- wej i lewej strony (zgodnie z rysunkiem Rys.5). W przypadku cieków obwałowanych
przekroje przez terasy zalewowe należy wydłużyć do korony obwałowań.

Разработка геодезии поперечных сечений
Поперечные сечения должны охватывать всю долину реки, то есть русло водотока и пойменные террасы по обеим сторонам русла, то есть должны представлять собой так называемые сечения долины. Часть сечения долины, относящуюся к руслу водотока, нужно измерить геодезически на местности (так называемое типовое сечение русла), а часть, относящуюся к пойменным террасам, нужно отобразить (сгенерировать) на основе предоставленной заказчиком цифровой модели рельефа (ЦМР). Сечения русла должны быть измерены таким образом, чтобы помимо самого русла водотока они также охватывали полосу рельефа шириной примерно 10-20 м направо и налево от верхнего края берегового откоса русла. Такой способ выполнения сечений русла позволяет впоследствии объединить их сечениями для пойменных террас, сгенерированными на основе ЦМР, в результате чего будут получены сечения долин.
Сечения русла необходимо размещать на расстоянии не более 500 м, считая по длине водотока и располагать перпендикулярно его оси. Дополнительно, если на анализируемом участке водотока находится водомерный пост, необходимо сделать поперечное сечение в месте его расположения. Оценочное минимальное количество всех сечений русла, которые необходимо измерить на местности, составляет около 610 штук.
Сечения через пойменные террасы, которые будут генерироваться на основе ЦМР, необходимо разместить перпендикулярно к главному направлению течения долины, то есть перпендикулярно к горизонталям на главных откосах, ограничивающих долину водотока с его правой и левой стороны (в соответствии с рис. 5). В случае водотоков с обвалованиями сечения через пойменные террасы необходимо продлить до гребня обвалований.


Автор:Карпенок Станислав Эдуардович
Дата:18.06.2014
Визитная карточка:Переводчик в России, Санкт-Петербург