PLAN MARKETINGOWY - перевод с польского на болгарский

Rynek OTC
W 2005 roku rynek OTC w Bułgarii zanotował 12% wzrost (wartościowy). W porуwnaniu do 2004 roku sprzedaż wzrosła we wszystkich sektorach rynku, głуwnie z powodu aktywnej reklamy, wprowadzeniu zagranicznych marek oraz zwiększeniu świadomości wśrуd konsumentуw.
Popyt na produkty OTC był znacznie niższy niż możliwości producentуw, dystrybutorуw i jednostek sprzedażowych na tak małym rynku jakim jest rynek bułgarski. Olbrzymia konkurencja pomiędzy duża liczbą graczy, szczegуlnie pomiędzy dystrybutorami i aptekami spowodowała, że wielu z nich odnotowało znaczną stratę. Rozwiązaniem tego problemu okazało się połączenie niektуrych firm. Pozwoliło to na zwiększenie kontroli nad przepływem funduszy w głуwnym kanale dystrybucyjnym: producent-dystrybutor-apteka. Pomimo, że prawo zostało tak ustanowione aby zapobiegać konsolidacji w tej branży, firmy zdołały opracować metody, ktуre pozwoliły im na jego obejście.
Większość krajowych producentуw produktуw OTC na rynku bułgarskim dostosowała znaczną część procesуw produkcyjnych do standardуw UE (Good Manufacturing Process GMP). Pozwoliło to producentom na export ich produktуw do krajуw UE. Ponadto, przed przystąpieniem Bułgarii do Unii Europejskiej krajowi producenci podjęli działania przygotowujące ich produkcję i produkty do spełniania standardуw wymaganych przez UE. Podniesienie standardуw było jednak bardzo kosztowne i wymagało znacznych środkуw finansowych. Skutkiem tego już w 2005 roku nastąpił wzrost cen krajowych produktуw OTC.
Przed wstąpieniem Bułgarii do UE witaminy i suplementy diety nie znajdowały się pod ścisłą kontrolą Państwa (instytutu odpowiedzialnego za kontrolę jakości i bezpieczeństwa lekуw), co spowodowało, że mogły one być reklamowane w taki sam sposуb jak artykuły żywnościowe, będąc jednocześnie prezentowane jako produkty OTC dostępne w aptekach. Popyt na witaminy i suplementy diety stale wzrastał, jako że ludność stała się bardziej odpowiedzialna za swoje zdrowie. Bardziej stresujący styl życia skłonił Bułgarуw do poszukiwania dodatkowych źrуdeł witalności, ktуre znaleźli właśnie w witaminach i suplementach diety. W konsekwencji sektor ten (witaminy, suplementy) był drugim co do wielkości w OTC w 2005 roku.

Извънборсов пазар (OTC)
През 2005 година извънборсовият пазар (OTC) в България отбеляза 12% ръст (качествен). В сравнение с 2004 година продажбите нараснаха във всички сегменти на пазара, главно заради активната реклама, въвеждането на чуждестранни марки и повишаването на мотивацията у потребителите.
Търсенето на продукти OTC е било значително по-ниско от възможностите на производителите, дистрибуторите и търговските субекти на такъв малък пазар, какъвто е българският. Огромната конкуренция между големият брой играчи, особено между дистрибуторите и аптеките доведоха до това, че в много от тях бяха отчетени големи загуби. Решение на този проблем се оказа сливането на някои фирми. Това позволи да се повиши контрола върху движението на средствата в главния дистрибутивен канал: производител-дистрибутор-аптека. Въпреки, че законът беше уреден така, че да се предотврати консолидацията в този бранш, фирмите успяха да изработят методи, които им позволиха да го заобиколят.
По-голямата част от местните производители на продукти OTC на българския пазар приведе значителна част от производствените процеси към стандартите на ЕС (Good Manufacturing Process GMP). Това позволи на производителите да изнасят своите стоки в страните от ЕС. Освен това преди влизането на България в Европейския Съюз местните производители предприеха действия, подготвящи тяхната продукция и стоки към изпълнение на стандартите, изисквани от ЕС. Повишаването на стандартите обаче беше твърде скъпо и изискваше значителни финансови средства. Поради това още през 2005 година започна ръст на цените на местните продукти OTC.
Преди встъпването на България в ЕС витамините и хранителните добавки не се намираха под строгия контрол на държавата (института, отговарящ за контрола на качеството и безопасността на лекарствените средства), което доведе до това, че те можеха да бъдат рекламирани по същия начин както хранителните стоки, бидейки същевременно промотирани като продукти OTC, достъпни в аптеките. Търсенето на витамини и хранителни добавки значително нарасна, защото населението стана по-отговорно по отношение на своето здраве. Твърде стресиращият начин на живот накара българите да търсят допълнителни източници на виталност, които намериха именно във витамините и хранителните добавки. В следствие на това този сектор (витамини, добавки) беше втори по големина на пазара OTC през 2005 година.